Polityka prywatności

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DALEJ: „RODO”), Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest:

Joanna Komaniecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zapach Zieleni Joanna Komaniecka , Sosnowa 13 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, NIP: 887-170-32-75, REGON: 020674059, zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się:
 • pod adresem korespondencyjnym: Zapach Zieleni Joanna Komaniecka , Sosnowa 13 57-230 Kamieniec Ząbkowicki,
 • pod adresem poczty elektronicznej: turystykaogrodowa@gmail.com
 • telefonicznie pod nr telefonu: 604128495
 1. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i w następujących okresach:
 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
 • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy sprzedaży, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących przed zawarciem umowy, co jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy;
 • celach marketingowych na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych;
 • celach związanych z technologią cookies – 6 ust. 1 lit. a RODO – dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 1. W celu realizacji umowy o świadczenie usług Administrator przetwarza również informacje dotyczące urządzenia Kupującego w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usług , tj. umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem Sklepu i jego załącznikami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta ze Sklepu.
 2. Odbiorcami danych osobowych Kupującego lub kategoriami odbiorców są:
 • urzędy skarbowe, : Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich
 • biuro rachunkowe: Biuro podatkowe s.c. Margos Joanna, Krzysztof, Ząbkowice Śląskie
 • Hostingodawca: OVHCloud
 • dostawca systemu do fakturowania: Fakturownia.pl
 • dostawca systemu mailingowego: Gmail
 • Google Analytics,
 • media społecznościowe: Facebook,
 • Banki: BS w Ząbkowicach Śląskich
 • podmioty obsługujące płatności: Przelewy24
 1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub
 • 9 ust. 2 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa art. 9 ust. 1 RODO)
 • każdej osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących sytuacjach:
 • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi] lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem], w tym profilowania na podstawie tych przepisów, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;
 • Administratorowi danych osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy, osoba jest zobowiązania do ich podania, zaś ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 2. Bezpieczeństwo przetwarzania

Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

 1. a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 2. b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 3. c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 4. d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

System Administratora wykorzystuje technologię plików cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW, który odwiedza Kupujący, i zapisywane na stronie Kupującego, zazwyczaj na twardym dysku urządzenia końcowego (komputer, tablet, laptop, smartfon), z którego korzysta on w celu przeglądania stron internetowych.

 1. W celu korzystania z usług przez Kupującego, konieczne jest posiadanie:
 • komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 1. Administrator w ramach Sklepu oraz stosuje następujące formularze:
 • Formularz kontaktowy – umożliwia nawiązanie kontaktu z Administratorem danych osobowych drogą elektroniczną. Formularz kontaktowy wymaga podania: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń.
 • Formularz rejestracyjny w Sklepie – umożliwia założenie Kupującemu konta w sklepie online i dokonywanie z poziomu Konta zakupów Produktów. Formularz rejestracyjny w Sklepie wymaga podania: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
 • Formularz Zamówienia – umożliwia dokonanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Formularz Zamówienia wymaga podania: imienia, nazwiska/ nazwa firmy (opcjonalnie), miejsce wydania Zamówienia (miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu), adresu e-mail, numeru telefonu, NIP (opcjonalnie). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
 • Formularz rejestracyjny w Klubie – umożliwia założenie Kupującemu konta w Klubie i korzystanie z wszystkich funkcjonalności Klubu. Formularz rejestracyjny w Klubie wymaga podania: adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń bądź przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
 • Formularz rejestracyjny w Platformie – umożliwia założenie Kupującemu konta na platformie streamingowej i korzystanie z wszystkich funkcjonalności platformy, w szczególności uzyskanie dostępu do Audiobooka. Formularz rejestracyjny w Platformie wymaga podania: adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
 • Formularz rejestracyjny w Platformie szkoleniowej – umożliwia założenie Kupującemu konta na platformie szkoleniowej i korzystanie z wszystkich funkcjonalności platformy szkoleniowej, w szczególności uzyskanie dostępu do Kursu. Formularz rejestracyjny w Platformie szkoleniowej wymaga podania: adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
 • Formularz odstąpienia od umowy – umożliwia Kupującemu na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu odstąpienie od umowy. Formularz odstąpienia od umowy wymaga podania: imienia i nazwiska, adresu. Skorzystanie z formularza udostępnionego przez sprzedawcę nie jest konieczne. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania związanego z  odstąpieniem od umowy oraz maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń.
 • Formularz zapisu na newsletter – umożliwia Kupującemu zapis do newslettera. Formularz zapisu na newsletter wymaga podania: imienia i adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na:

– wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą e-maila,

– wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika  w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora

–  przedstawianie Użytkownikowi informacji handlowych.

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Kupującym dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.